Organisatie RIGG

De 23 Groninger gemeenten hebben de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) opgericht voor drie jaar. De RIGG is heeft als kerntaken: de inkoop van alle jeugdhulp, monitoring en kwaliteit.

Na het vertrek van directeur Grietje Kalfsbeek, is vanaf 1 juni 2017 Peet de Graaf de interim-directeur. Hij stuurt een team aan met medewerkers op het gebied van inkoop, advies en kwaliteit.

De RIGG valt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z). Portefeuillehouder jeugd is wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne.

Voorafgaand aan vergaderingen van het DB vindt afstemming plaats met beleidsambtenaren in de beleidsambtenarenoverleggen en met de gemeentesecretarissen in de Klankbordgroep Gemeentesecretarissen. Met name onderwerpen die de bedrijfsvoering van de RIGG raken, worden op de agenda van de  klankbordgroep geplaatst. Voor vraagstukken met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulp in de gemeentelijke basisteams vindt regelmatig afstemming plaats met managers 3D/Jeugd.

Overleg met de jeugdhulpaanbieders vindt plaats via de Klankbordgroep Contractpartners (voorheen: Kernteam Zorginstellingen). In dit overleggremium zijn de contractpartners vertegenwoordigd, die op hun beurt weer elk van de domeinen van het jeugdhulplandschap vertegenwoordigen. De contractpartner die bij de klankbordgroep aanwezig is, zorgt voor terugkoppeling naar de jeugdhulpaanbieders die onder deze contractpartner vallen.

In verband met het vervallen van het construct Contractpartners, zal dit overleg vanaf 1 januari 2018 anders georganiseerd gaan worden.