Wij zijn tussen Kerst en Nieuwjaarsdag geslotenFijne dagen en graag tot in 2018!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018Check onze homepage voor de laatste versie..
Wij zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag!Fijne dagen en graag tot in 2018..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepagina voor de laatste versie!
Wij zijn tussen Kerst en Nieuwjaarsdag gesloten!Fijne dagen en graag tot in 2018..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepagina voor de laatste versie!

Inkoop

Inkoop Jeugdhulp 2018 en verder..

De naamgeving van de RIGG - Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten - lijkt te impliceren dat wij 'slechts' een inkooporganisatie zijn. Maar naast onze monitoringstaak en adviesfunctie ten aanzien van de kwaliteit van de Jeugdhulp, is de inkoop wel één van onze voornaamste opdracht.

In de collegebesluiten die in het najaar van 2016 zijn genomen, hebben de Groninger gemeenten wederom gekozen om de inkooprol van de Jeugdhulp te beleggen bij de RIGG.

Voorbereidingen inkoop jeugdhulp vanaf 2018

Eind 2016 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop van de jeugdhulp van start gegaan. Projectleider Andrea Bergsma heeft het construct Contractpartner & Jeugdhulpaanbieder met een aantal partijen geëvalueerd. Deze evaluatie was nodig omdat het construct na 1 januari 2018 niet gehandhaafd kan blijven, als gevolg van de aangescherpte regels ten aanzien van het berichtenverkeer. De uitkomsten van de evaluatie (zowel op technisch als op inhoudelijk niveau) zijn meegenomen in de formulering van de uitgangspunten voor de nieuwe inkoop.

Vervolgens is in maart 2017 een schriftelijke marktconsultatie gehouden. Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie was om te weten te komen of jeugdhulpaanbieders inhoudelijke of vernieuwende aanvullingen hebben op het huidige jeugdhulpaanbod in de regio Groningen. Een dergelijke uitvraag heeft voor ons inzichten opgeleverd die de inhoudelijke kwaliteit van het jeugdhulpaanbod kunnen versterken. Ook deze uitkomsten hebben we meegenomen in de verdere besluitvorming rondom de inkoop.

Aanbesteden of Open House?

We hebben gezocht naar een vorm van inkopen die past bij de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model en die tevens aansluit bij de nieuw geformuleerde (inhoudelijke) uitgangspunten:

  • De inhoudelijke transformatie is leidend. De al in 2014 geformuleerde transformatiedoelen, waarvan de basis in het Groninger Functioneel Model is gelegd, zijn nog steeds uitgangspunt voor de vernieuwing en worden in de inkoop meegenomen.
  • Continuïteit waar mogelijk. De uitvoering en de verwerking van de inkoop is een immense opgave en zal voor alle aanbieders en verwijzers veel veranderingen met zich mee brengen. Dit gaat ten koste van de uitvoering van de jeugdhulp, waar mogelijk zullen de huidige productbeschrijvingen in tact blijven, met uitzondering van verbetering of vernieuwing.
  • Samenwerking en integraliteit blijft het uitgangspunt ook bij de inkoop voor deze periode. In de inkoop 2016 is samenwerking tussen aanbieders gestimuleerd omdat dit met name bij complexe problematiek leidt tot een beter en efficiënter aanbod voor de cliënten. Dit uitgangspunt blijft gelden.
  • Betaalbare jeugdhulp. Op tarieven en prijzen van de jeugdhulp zal strakker worden gestuurd dan bij de aanbesteding in 2015.
  • Gemeenten leveren input voor en zijn nauw betrokken bij de inkoop. Dit uitgangspunt geldt waar mogelijk ook voor cliënten en jongeren en behoeft nadere uitwerking in afstemming met cliëntorganisaties.

In afstemming met een jurist (zeer deskundig op het gebied van inkopen en aanbesteding) hebben we besloten om de jeugdhulpproducten middels een zogenaamde Open House procedure in te kopen. Deze vorm sluit het beste aan bij de eerder genoemde uitgangspunten en levert tevens een aantal andere voordelen op. Zo kunnen op vooraf bepaalde momenten nieuwe aanbieders toetreden tot de 'markt' (mits ze voldoen aan de gestelde criteria en productspecifieke eisen) en kunnen cliënten (jongeren en hun ouders) zelf kiezen welke aanbieder de zorgtoewijzing ontvangt.

In een informatiebijeenkomst voor alle jeugdhulpaanbieder op 6 april 2017 hebben we onze visie en uitgangspunten ten aanzien van de nieuwe inkoop vanaf 1 januari 2018 gepresenteerd. De presentatie staat in de bibliotheek op deze website.

Start Inkoop Jeugdhulp

Op 9 mei 2017 zijn de inkoopdocumenten voor de Open House procedure op Commerce-hub geplaatst. De termijn voor het stellen van vragen verliep op 24 mei 2017. Na een korte periode waarin de procedure is ingetrokken, is deze opnieuw opgestart in september 2017. In november 2017 hebben alle jeugdhulpaanbieders die zich hebben aangemeld, bericht ontvangen welke producten ze vanaf 1 januari 2018 mogen leveren. We hebben zo'n 180 aanbieders een contract gestuurd.

Tevens is de aanbestedingsprocedure voor de Administratiekantoren op 9 mei 2017 van start gegaan. Deze procedure kent andere termijnen.

Inmiddels zijn alle procedures afgerond, evenals de aanbesteding van de Gecertificeerde Instellingen en is Spoed voor Jeugd/Crisishulp met één jaar verlengd.