Nieuwe termijn Open House inkoop Jeugdhulp..start op 15 maart 2018!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!
Nieuwe termijn Open House inkoop Jeugdhulp..start op 15 maart 2018!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!

Inkoop Jeugdhulp 2016-2017

Een chronologisch overzicht van de inkoop jeugdhulp 2016-2017

Op 2 juli 2015 zijn alle aanbieders van Jeugdhulp in de provincie Groningen geïnformeerd over het nieuwe inkoopproces voor de jaren 2016-2017. De inkoop van de jeugdhulp zal middels een aanbestedingsprocedure plaatsvinden.

Op 10 juli 2015 is het selectiedocument op de website van TenderNed gepubliceerd. Alle jeugdhulpaanbieders hadden tot 10 augustus 2015 de tijd om zich in te schrijven voor de selectiefase, fase 1 van de aanbesteding. Hierna vond de beoordeling van alle ingediende producten (aanbod) plaats. Na de beoordeling is het gunningsdocument opgesteld en zijn geselecteerde jeugdhulpaanbieders via TenderNed uitgenodigd voor de volgende fase in de aanbestedingsprocedure.

Op 15 september 2015 is besloten om in verband met landelijke ontwikkelingen, de datum voor de uitnodiging van aanbieders en de publicatie van het bestek uit te stellen tot maandag 21 september 2015.

Maandag 21 september 2015 is het zogenaamde gunningsdocument (ook wel: bestek) en bijbehorende bijlagen (waaronder het productenoverzicht) op de website van TenderNed geplaatst. In één van de bijlagen konden jeugdhulpaanbieders zien of ze als jeugdhulpaanbieder zijn geselecteerd en/of als mogelijke contractpartner.

In de tweede fase, de zogenaamde gunningsfase, hebben de geselecteerde aanbieders op de producten kunnen bieden en hun prijs bekend gemaakt. De voorlopige gunning vond plaats op maandag 30 november 2015 met de berichtgeving aan geselecteerde jeugdhulpaanbieders. 

In de daarop volgende termijn van 20 dagen (de zogenaamde alcatel-termijn) na de datum van de voorlopige gunning, konden jeugdhulpaanbieders bezwaar maken tegen het voorlopige gunningsbesluit. Na deze termijn is de gunning definitief geworden. De publicatie van de definitieve lijst van gecontracteerde contractpartners en jeugdhulpaanbieders voor 2016 volgde hierna.

Vervolg 2016

Met de inkoop van de jeugdhulp voor de 23 Groninger gemeenten is in 2016 ruim 136 miljoen euro gemoeid. Het totale budget is 147,4 miljoen euro, waar volgens de afspraken in het drie keer 2,5% op in mindering wordt gebracht voor uitvoeringskosten en de versterking van het voorliggend veld. Het budget waarvoor de RIGG voor de 23 Groninger gemeenten alle vormen van jeugdhulp inkoopt is 136,3 miljoen euro. Daarvan is 105 miljoen bestemd voor het jeugdhulpaanbod ZIN met regionale en bovenregionale jeugdhulpaanbieders en voor voorzieningen. Er is 31 miljoen euro gereserveerd om de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) te financieren.

De Groninger gemeenten hebben voor de jaren 2016 en 2017 volledige solidariteit afgesproken over het totale jeugdhulpbudget. De RIGG is daarmee vanaf 2016 verantwoordelijk voor de monitoring van zowel ZIN als PGB.

Er is in de aanbesteding rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in het jeugdhulpaanbod in de loop van 2016. Om zicht te krijgen of de aanbestede producten voldoen of aangepast moesten worden en of dat er mogelijk een of meer producten ontbreken (door een hiaat in het huidige aanbod of doordat een product niet meer kan worden geleverd) is aan zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders gevraagd om dit kenbaar te maken bij het inkoopteam van de RIGG. In de zomermaanden van 2016 zijn op basis van deze uitvraag nieuwe producten beschreven en zijn beschrijvingen van bestaande producten aangepast.

De nieuwe producten zijn opnieuw aanbesteed via een onderhandse meervoudige aanbesteding. De gunning heeft eind 2016 plaatsgevonden. Meer over het resultaat daarvan is te vinden in het betreffende nieuwsbericht. Tevens is op basis van deze nieuwe ontwikkelingen het Productenboek Jeugdhulp aangepast.

Contractpartners

In tegenstelling tot 2015 heeft de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) met 32 zogenaamde contractpartners een contract afgesloten. Deze contractpartners vertegenwoordigen niet alleen een aantal jeugdhulpaanbieders, zij zijn voor de RIGG ook de gesprekspartners als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van berichtenverkeer en declaraties . Via deze contractpartners zijn ca. 80 jeugdhulpproducten toe te wijzen, die door ongeveer 160 jeugdhulpaanbieders worden geleverd.

Het meest actuele overzicht van contractpartners, jeugdhulpaanbieders en hun producten is in de bibliotheek van deze website te vinden.

Productcodes Jeugdhulp 2016 & Productenboek Jeugdhulp 2016/17

Voor 2016 zijn nieuwe productcodes aangemaakt. In twee stappen is het mogelijk om de oude codes van 2015 om te zetten in de nieuwe, landelijk afgesproken productcodes. In de rechterkolom staat de vertaaltabel die voor het uitvoeren van dit intensieve proces is gebruikt. Deze exercitie is inmiddels afgerond.

Naar aanleiding van de aanvulling op de aanbesteding is een aantal productcodes toegevoegd. Wat er precies is gewijzigd, kunt u hier lezen. De laatste nieuwe versie van het Productenboek Jeugdhulp 2016/17 staat in de rechter kolom.

Bovenregionaal

Voor de Jeugdhulp Plus hebben de gemeenten in Groningen, Drenthe en Friesland al in 2015 samen afspraken gemaakt met de Stichting het Poortje Jeugdinstellingen. Voor de (zeer) specialistische jeugdhulp zijn met een aantal aanbieders tevens bovenregionale afspraken gemaakt. Deze afspraken c.q. contracten hebben een looptijd tot eind 2017.