Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Jaarovergang en veranderingen Jeugdhulp 2018 e.v..

19-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe situatie met betrekking tot de Jeugdhulp in de regio Groningen. Vanwege het aflopen van de contracten uit de Europese aanbesteding 2016-2017, hebben we een nieuwe inkoop Jeugdhulp voor de regio Groningen georganiseerd met een langere looptijd.

Dit heeft een aantal gevolgen voor met name de jaarovergang 2017-2018. Hier gaan we in dit informatieoverzicht op in. De inkoop is echter niet de enige aanleiding voor veranderingen. Zo spelen er gemeentelijke fusies en sluiten we aan op de landelijke standaarden voor het berichtenverkeer. Tevens zijn er nieuwe jeugdhulpaanbieders en hebben we veranderingen in het productenboek doorgevoerd. Door het vervallen van de constructie Contractpartners, hebben we zogenaamde Administratiekantoren aanbesteed. We hebben alle stakeholders hierover geïnformeerd op de bijeenkomsten voor contractpartners, jeugdhulpaanbieders en gemeentelijke lokale teams. In onderstaand overzicht vatten we de veranderingen samen. 

Jeugdhulp in 2018 en verder

Een belangrijk aspect met betrekking tot de toewijzing en uitvoer van de Jeugdhulp vanaf 2018 is het werken vanuit de Open House. We hebben het grootste deel van de Jeugdhulp ingekocht door middel van Open House. Dit brengt met zich mee dat we gedurende de gehele looptijd van de Open House een flexibel systeem van producten, tarieven en aanbieders hebben, waarmee we goed kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Het systeem stelt alle betrokkenen in de keten in staat om aanpassingen te doen als wordt geconstateerd dat dit nodig is. Halfjaarlijks kunnen er wijzigingen worden aangebracht in producten en tarieven op basis van voortschrijdend inzicht en andere ontwikkelingen. Ook kunnen er producten worden toegevoegd en kunnen aanbieders zelf hun portefeuille wijzigen. Dit alles vraagt om een omgeving waarin de actuele informatie altijd beschikbaar is. Daarom is er binnenkort een website beschikbaar waarop verwijzers, jeugdigen en hun ouders/verzorgers altijd het meest actuele aanbod kunnen vinden. Open House brengt ook met zich mee dat jeugdigen en hun ouders/verzorgers in principe zelf kiezen door welke jeugdhulpaanbieder ze willen worden geholpen. Hierover volgt meer uitleg in de paragraaf “verwijzers” onder tabblad Inkoop, Jaarovergang 2017 -> 2018.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. Uit de Open House ontstaan jeugdhulpproducten met (deels) nieuwe specificaties (zoals naam, code, eenheid, frequentie, tarief etc).
  2. Jeugdhulp die nu verleend wordt en in 2018 doorloopt zal (deels) moeten worden gecodeerd in deze nieuwe termen en opnieuw moeten worden toegekend.
  3. Er zijn ‘nieuwe jeugdhulpaanbieders’. Deze partijen zullen zich (via Vecozo) moeten aansluiten op het landelijke iJW-berichtenverkeer, al dan niet door inschakelen van een Administratiekantoor.
  4. Met het in 2018 vervallen van de rol van ‘Contractpartner’, moeten doorlopende zorgtoewijzingen worden overgezet naar de nieuwe jeugdhulpaanbieders (behalve als een Contractpartner onder identieke AGB-code in 2018 terugkeert als jeugdhulpaanbieder).
  5. Vanaf 2018 fuseren er vijf Groninger gemeenten tot twee nieuwe gemeenten (met elk een nieuwe gemeentecode). Bellingwedde en Vlagtwedde gaan samen op in gemeente Westerwolde en Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden gemeente Midden-Groningen. Huidige zorgtoewijzingen moeten overgezet worden naar de nieuwe gemeente(code).
  6. In het eerste kwartaal van 2018 vinden de voorbereidingen plaats voor de nieuwe upgrade van het landelijke iJW-berichtenverkeer (per 1 april 2018).
  7. In het laatste kwartaal van 2017 gaan alle partijen die direct met verwijzingen te maken hebben werken volgens de methode ‘Goede Toekenning’.
  8. Trajecten met een trajectprijs worden voortaan opgedeeld en gedeclareerd in 12 delen.

Om de gevolgen van de veranderingen voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er gewerkt aan zogenaamde overgangsmaatregelen. Doel van de maatregelen is om de continuïteit van de jeugdhulp aan jeugdigen te borgen en om de jeugdhulpaanbieders in de gelegenheid te stellen om zelf tijdig eigen maatregelen te treffen.

De overgangsmaatregelen voor al deze veranderingen zijn opgesteld in overleg met gemeenten, de huidige contractpartners en jeugdhulpaanbieders. Nu de inkoopprocedures zijn afgerond, onderzoeken we in december '17 en januari '18 initiatieven en overlegvormen met de administratiekantoren en de nieuwe jeugdhulpaanbieders. Uitvoering van de maatregelen is gestart en loopt door in het eerste kwartaal van 2018.

Indien u wilt weten wat deze veranderingen en overgangsmaatregelen per stakeholder inhouden, dan vindt u hier meer informatie.