Expertpool

Door het toevoegen van specialistische kennis en expertise aan de professionals én het samenwerken aan een snellere en efficiëntere zorgtoeleiding, is de inzet van de expertpool een belangrijk middel in de transformatiedoelstellingen. Uitgangspunt is een en ander zodanig te organiseren dat de professionals in het nieuwe jeugdstelsel hun werk goed kunnen uitvoeren.

De expertpool bestaat uit diverse deskundigen vanuit zowel de verschillende kennisgebieden als zorgdomeinen (zoals GGZ, jeugdzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking).

Wanneer kun je de Expertpool inschakelen? 

Medewerkers van de expertpool kunnen benaderd worden bij specifieke vragen rondom opvoeding en ontwikkeling maar met name ook bij meer complexe casuïstiek . Indien er behoefte is aan advies over inzet van jeugdhulp  of ondersteuning bij het beoordelen van veiligheidsrisico’s, kan de expertpool tevens benaderd worden. In het document "Wanneer en hoe de Expertpool in te schakelen" staat schematisch weergegeven hoe dit proces in zijn werk gaat.

Wie kan de expertpool inschakelen?

De expertpool kan geraadpleegd worden door zowel de professionals van de basis, de flexibele- als ook van de intensieve ondersteuning. Zowel de rechtbank als medisch specialisten (als huisarts, jeugdarts, kinderarts en/of  kinderpsychiater) zijn wettelijk bevoegd om rechtstreeks door te verwijzen naar de intensieve ondersteuning. Om ook voor de medisch specialisten een passende inzet te regelen en de aanvragen te kunnen monitoren, kan het wenselijk zijn ook deze aanvragen voor te leggen aan de expertpool.

Wat biedt de expertpool en hoe wordt er gewerkt?

De leden van de expertpool adviseren ten behoeve van de inzet van intensieve ondersteuning en het leveren van specialistisch casemanagement.

Soms is het gewenst dat leden van de expertpool in gesprek gaan met de aanvrager, zij sluiten indien nodig aan op  een multidisciplinair overleg, of geven advies over de inzet van flexibele/ intensieve ondersteuning.

Wanneer is het inschakelen van de expertpool noodzakelijk?

Bij ernstige en/of complexe ondersteuningsvragen van jeugdige en/of gezinssysteem kan de inzet van de intensieve ondersteuning nodig zijn. Voor deze vorm van ondersteuning is advies vanuit de expertpool noodzakelijk; deze vorm van ondersteuning is niet vrij toegankelijk. In het document "Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp" staat dit verschil nader toegelicht.
Aan de hand van een aanvraagformulier intensieve ondersteuning worden de krachten en zorgen geïnventariseerd en gekeken naar wat er aan ondersteuning nodig is. Gebruikmaking van dit formulier, evenals het delen van privacygevoelige informatie dient plaats te vinden via een beveiligde route. Ofwel via het BZG-protaal ofwel door middel van het beveiligen van een bestand met een wachtwoord.

De medewerker van de expertpool geeft een advies;  de gemandateerde professional beslist over de daadwerkelijk inzet. Wanneer er ondersteuning wordt ingezet kan de jeugdige en/of ouders een formeel verzoek indienen bij het college van B&W om een ‘beschikking’ af te geven. Hierin worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Lees meer over het verschil tussen een zorgtoewijzing en een beschikking.

Contact

Voor zorginhoudelijke vragen wordt door de coördinator van het basisteam contact gelegd met de expertpool: expertpool@rigg.nl .

Cookie settings