Uitvoering en zorgtoeleiding jeugdhulp

Lokale (gemeentelijke) basisteams leveren ondersteuning en zorg op maat. Professionals vanuit diverse achtergronden en kennisgebieden pakken zoveel mogelijk lokaal de ondersteuningsvragen op.

Lokale basisteams hebben ook de taak om daar waar nodig passende aanvullende hulp in te zetten. Hulp bij ondersteuningsvragen op het gebied van jeugdigen en opvoed- en opgroeiproblemen kunnen ingezet worden vanuit via zorg in natura (ingekochte jeugdhulp), maar ook bijvoorbeeld via PGB, Wet op langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.  Zie voor het onderscheid het overzicht.

Producten Jeugdhulp

De Groninger gemeenten hebben een divers jeugdhulpaanbod ingekocht dat via het ZIN budget kan worden ingezet. Deze jeugdhulp is gericht op specifieke doelen en op een specifieke doelgroep, zoals omschreven in de Jeugdwet.
De zowel regionaal als bovenregionaal  ingekochte producten behelzen het gehele zorglandschap jeugd  variërend van licht tot intensief. Ook zijn er integrale domeinoverstijgende trajecten ingekocht, waardoor nog meer maatwerk kan worden geleverd. Het overzicht van de beschrijving  van deze producten is te vinden in het Productenboek Jeugdhulp 2016 - 2017 (zie rechterkolom). In dit productenboek wordt aangegeven welke jeugdhulpaanbieders deze producten kunnen leveren en onder welke contractpartners zij vallen. Alleen de producten zoals beschreven in het productenboek kunnen worden ingezet vanuit het Jeugdhulpbudget.

Expertpool

Bij meer complexe ondersteuningsvragen of bij zorgen over de veiligheid van een jeugdige kunnen de medewerkers van het basisteam een beroep doen op medewerkers uit de expertpool, voor consultatie, advies en specialistisch casemanagement. Deze pool bestaat uit diverse deskundigen met uiteenlopende kennisgebieden. Bij een zorgtoewijzing van een kind dat vermoedelijk intensieve ondersteuning nodig heeft is een advies van de expertpool verplicht. De expertpool is voor consultatie en advies te bereiken via de regionale contactpersonen (voor contactgegevens kunt u de RIGG benaderen). Voor algemene vragen en opmerkingen over de expertpool kunt u mailen met expertpool@rigg.nl

Andere toegangen

Verder moeten gemeenten rechtstreeks toegang bieden tot jeugdhulp na verwijzing door een gecertificeerde instelling, huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Daarnaast is Veilig Thuis als Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) een directe toegang tot de zorg (tel. 0800-2000) en voor crisis buiten kantooruren is dit het crisisloket Spoed voor jeugd Groningen (www.spoedvoorjeugdgroningen.nl).

Proces

Met de invoering van het nieuwe Jeugdstelsel in januari 2015 is er veel veranderd en in ontwikkeling. Er zijn basisteams ingericht en processen ingeregeld vanuit de met elkaar afgesproken contouren en routes. Er gaat al daarbij veel goed , maar er zijn ook aandachtspunten . Met name op het gebied van zorgtoewijzingen, casusregie en veiligheid. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is er een referentiekader opgesteld . Zowel het volledige adviesrapport Toegang (2015) als het referentiekader is beschikbaar. Klik hier voor het vervolg en meer informatie over onderzoeken naar de toegang die in 2016 hebben plaatsgevonden.

 

Cookie-instellingen