RIGG en Corona (COVID-19)

De RIGG waardeert enorm de extra inzet die momenteel wordt gepleegd door de vele medewerkers in de zorg, en andere kritische beroepen. Wij begrijpen dat er ook veel vragen zijn van jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van de gevolgen van de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Deze situatie is immers voor alle partijen nieuw. Dat betekent dat wij ook gezamenlijk met u moeten zoeken naar vragen, antwoorden en oplossingen. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus van de Jeugdhulpregio Groningen. Hierin proberen wij alle regionale en landelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk mee te nemen.

De door RIGG gedeelde informatie kan wijzigen, wanneer er meer duidelijkheid komt over de regionale en landelijke lijn. Zodra die lijn of aanvullende afspraken bekend zijn,  wordt dit gedeeld via de website en per mail

Wij sluiten aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en dat vragen wij ook aan u.

Vragen en Antwoorden

De RIGG krijgt veel vragen van jeugdhulpaanbieders over het Coronavirus. In het overzicht hieronder hebben we deze vragen zo goed mogelijk beantwoord met de voor ons beschikbare informatie op dit moment. Zodra er meer informatie is of andere veel gestelde vragen komen, wordt dit overzicht aangepast. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten! Staat uw vraag er niet bij, mail deze dan naar rigg.cm@groningen.nl.

We hebben de vragen, voor nu, ingedeeld in de volgende categoriën:

Afstemming en Communicatie

Wat is het eerste aanspreekpunt voor eventuele calamiteiten en/of groeiende problemen rondom de uitbraak van het virus?
De landelijke richtlijnen en het reeds bestaande calamiteitenprotocol zijn hierin leidend. Daar waar sprake is van besmette jeugdigen in een crisissituatie en/of actuele veiligheidsrisico’s, kan inzet afgestemd worden met medische diensten, de GGD (050 - 367 4000) en de politie (0900 - 8844). Neem waar nodig contact op met deze hulpverleningsinstanties. Daarna kunt u, indien noodzakelijk en wanneer de zorg in het gedrang komt, de desbetreffende gemeente informeren. Wanneer u niet langer in staat bent zorg te leveren, dient u daarover ook contact op te nemen met de RIGG via rigg.cm@groningen.nl. 

Wanneer moet ik de RIGG informeren over continuïteitsrisico’s?
Het is van belang dat de RIGG zicht houdt op de ontwikkelingen bij u als aanbieder en de continuïteitsrisico’s die dat met zich mee kunnen brengen. Dit kan ontstaan door een (ver)hoog(d) ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van cliënten, niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen. Om te bepalen met wie u in welke fase contact op moet nemen hebben wij een risicomatrix beschikbaar gesteld. Wij vragen u ons per direct te informeren als continuïteitsrisico’s toenemen. U kunt ons mailen op rigg.cm@groningen.nl.

Wat doe ik als de veiligheid van een cliënt in het geding komt?
U neemt contact op met de verwijzer/regievoerder van de cliënt. Geldt dit voor meerdere casussen in uw organisatie en brengt het de continuïteit van de zorg in het gevaar, neem dan contact op met de RIGG via rigg.cm@groningen.nl.

Moeten we doorgeven hoe we onze organisatie hebben ingericht door Corona?
Wij verzoeken u de genomen maatregelen te publiceren op uw website. Daarnaast vragen we deze maatregelen op casusniveau te communiceren aan de cliënten en wettelijk vertegenwoordigers en hun verwijzer/regievoerder. Wij verwachten dat u de landelijke richtlijnen op volgt. Mocht u deze niet kunnen opvolgen, dan vragen wij u om contact met de RIGG op te nemen via mail rigg.cm@groningen.nl.

Continuïteit van zorg

Moet de zorg gecontinueerd worden? 
Het waarborgen van de continuïteit van zorg, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, is erg belangrijk. Het NJI heeft hiervoor ook bruikbare informatie gepubliceerd hoe u met de gevolgen van het coronavirus om kunt gaan. 

De RIGG ziet dat jeugdhulpaanbieders actief kijken naar de mogelijkheden om ambulante zorg zo mogelijk telefonisch of digitaal in te richten. We verzoeken jeugdhulpaanbieders om actief contact te houden met cliënten, zodat er zicht blijft op de gezinssituatie en eventuele risicosituaties die zich voordoen. 

Daar waar face-to-face contact met de jongere (en/of het gezin) noodzakelijk is, dient u zoveel mogelijk de maatregelen te treffen die besmettingsrisico’s beperken (handen schudden/fysiek contact vermijden, frequent handen wassen, etc. - zie hierover de landelijke actielijn van de RIVM).

Wanneer een cliënt ziek is of zich afmeldt en zorg als dagbesteding of logeerzorg geen doorgang kan vinden verwachten wij dat de jeugdhulpaanbieder actief contact onderhoudt met de jeugdige en diens gezinssysteem om de gevolgen van het onderbreken van zorg te inventariseren. Wanneer er problemen lijken te ontstaan, dient te worden afgestemd met de verwijzer/regievoerder over de te nemen stappen. 

Zorg met verblijf, zoals dagbesteding, logeerzorg of 24-uurszorg, dient zoveel mogelijk te worden gecontinueerd. Daar waar een jeugdhulpaanbieder niet in staat is deze zorg te continueren – vanwege ziekte of actuele en specifieke besmettingsrisico’s, dient te worden afgestemd met de verwijzer/regievoerder en met de RIGG via mail rigg.cm@groningen.nl of telefonisch op 050 – 367 76 72. 

Kunnen wij niet gekwalificeerd personeel inzetten wanneer gekwalificeerd personeel ziek is? 
Wij vragen aanbieders om zoveel, als mogelijk, gekwalificeerd personeel in te blijven zetten. Mogelijk kan hierbij een beroep worden gedaan op personeel dat normaliter wordt ingezet voor ambulante jeugdhulp. Daarnaast kunnen aanbieders die minder inzet hebben (bijvoorbeeld ambulante behandeling en begeleiding) bijspringen bij aanbieders met verblijf. Wij vragen jeugdhulpaanbieders ook onderling te kijken of er samen een oplossing gevonden kan worden. In deze unieke situatie is ruimte om de zorg op een afwijkende manier te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zie voor meer informatie de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Wat moeten we doen met verzoeken vanuit gemeenten tot het leveren van zorg  (als gevolg van het Coronavirus) waarvoor we niet zijn gecontracteerd?
Neem altijd contact op met het gemeentelijke toegangsteam. De Groninger gemeenten beschikken over de mogelijkheid om bepaalde dienstverlening als Niet-Gecontracteerde Zorg in te zetten. Vanzelfsprekend moet u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid als jeugdhulpaanbieder beoordelen of u in staat bent om de gevraagde zorg met voldoende kwaliteit te leveren.

Wij willen heel graag continuïteit van de zorg behouden, echter merken wij in sommige situaties dat het niet geheel haalbaar is. Hoe gaan jullie hiermee om?
De RIGG volgt hierin de landelijke richtlijnen zoals bepaald door RIVM. Mocht u in een specifieke casus zien dat dit niet haalbaar is, en/of dat er sprake is van een (te verwachte) crisis/escalerende situatie dan dient u contact op te nemen met de verwijzer/regievoerder en de desbetreffende gemeente. Wanneer u door ziekte van medewerkers (tijdelijk) in het geheel niet meer in staat bent om zorg te leveren, verzoeken wij u om daarnaast ook contact met de RIGG op te nemen via mail rigg.cm@groningen.nl

Wat zijn de gevolgen voor het uitvoeren van inspecties door de IGJ? 
Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het Coronavirus. De IGJ laat in deze periode daarom de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren. Meer informatie staat op de website van de IGJ

Financiën en administratie

Als het leveren van zorg wordt opgeschort heb ik geen inkomsten, dit bedreigt mijn continuïteit als jeugdhulpaanbieder. Waar kan ik terecht voor financiële steun?
Wanneer er sprake is van omzetverlies waardoor u in financiële nood geraakt, kunt u een beroep doen op de landelijk aangekondigde steunmaatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Het ministerie van VWS en de VNG zijn in gesprek over het treffen van aanvullende (financiële) maatregelen en de rol van gemeenten hierin. We verwachten dat hierover spoedig duidelijkheid is. 

Wordt de termijnstelling controleverklaring bij de productieverantwoording 2019 ook uitgesteld?
Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website. Indien u door de ontstane situatie niet de mogelijkheid heeft om aan de richtlijnen van de verantwoording 2019 te voldoen, dan kunt u contact opnemen via rigg.financien@groningen.nl  

Wat gaat er gebeuren met (her)indicaties waar afspraken voor staan?
De afspraken en werkwijze blijven ongewijzigd. Mochten daar wijzigingen in nodig zijn, dan neemt de desbetreffende gemeente zelf contact met u op.

Hoe kunnen we extra gemaakte kosten declareren?
Momenteel worden er aanvullende landelijke richtlijnen opgesteld. De RIGG zal hierbij zoveel mogelijk aansluiten. Maakt u op casusniveau extra kosten, neemt u dan contact op met de verwijzer/regievoerder. 
 

Cookie settings